Risikofaktorer

Investering i selskabet henvender sig til den risikovillige investor, der ønsker et højt afkast, og som kan acceptere en risiko for tab. Investeringen har begrænset likviditet og må ikke have den store betydning for investors samlede økonomi, og investeringen skal foretages med en langsigtet investeringshorisont. Selskabet er velegnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er en årrække, til udbetalingen skal finde sted.

 

Risikofaktorer

 

Nedenfor er anført nogle risikofaktorer, der i mere eller mindre grad kan påvirke kursudviklingen og dermed risikoen for tab. De anførte risikofaktorer må ikke opfattes som værende udtømmende.

Risikoen ved investering i selskabet anses som værende betydelig.

Potentielle investorer bør overveje de risikofaktorer, der er beskrevet i dette Private Placement Memorandum og, bør inden investering i selskabet have læst og forstået dette Private Placement Memorandum og i samråd med deres juridiske eller skattemæssige rådgivere, revisorer og andre rådgivere vurdere, om en investering i selskabet er velegnet for dem.  Nedenstående risikofaktorer tager ikke hensyn til mulige individuelle risici specifikt for individuelle investorer. Før nogen investeringsbeslutning, bør investorer derfor søge råd hos en kompetent tredjepart, fx en skatterådgiver eller en advokat. Sammen med de risici, der er nævnt, kan begivenheder, der ikke kan forudses på nuværende tidspunkt, også have en betydelig indvirkning på afkastet fra de kommercielle aktiviteter. Derfor er investering kun egnet til de investorer, der i tilfælde af en negativ performance, kan klare det resulterende tab, herunder et potentiel samlet tab på den investerede kapital. Følgelig garanterer selskabet ikke noget afkast.

 

Ved at investere i selskabet drager investorer fordel af afkastet fra en portefølje af olie- og gas aktiviteter beliggende i USA. Afkastet afhænger primært af mængden af olieproduktionen, olieprisen samt løbende omkostninger og kan blive negativt påvirket af nogen af de risikofaktorer anført nedenfor.

 

Risikofaktorer med hensyn til selskabet

 • Selskabet skal foretage betalinger for de foretagne investeringer eller indgåede kontrakter (herunder likvid investering), og investorerne bærer således også risikoen for selskabets insolvens eller insolvens af debitorer for sådanne investeringer og kontrakter. Ingen tredjepart er på nogen måde ansvarlig for de betalingsforpligtelser og investorerne kan tabe hele kapitalen, som de har investeret.
 • Investor kan ikke påberåbe sig nogen krav mod bestyrelse, direktør eller ansatte i selskabet.
 • En indledning af insolvensbehandling for aktiverne i selskabet kan resultere i ekstraordinær afvikling af selskabet med betydelige omkostninger til følge, hvilket vil reducere værdien af selskabet.
 • Investor kan blive eksponeret for konkurrerende krav fra andre kreditorer mod selskabet.

Generelle investeringsrisici

 • Tegningskursen for aktierne i selskabet kan være højere end deres beregnede værdi og priserne i handelsmarkedet svarer nødvendigvis heller ikke til den relevante beregnede værdi.
 • Vurderingen af ​​de underliggende aktiver, der er relevante ved indfrielse eller ved andre betalinger omfatter regelmæssigt gebyrer og andre omkostninger, hvilket kan resultere i reduktion af det beløb, der skal betales til aktionæren. Muligt indfrielsesbeløb afhænger primært af udviklingen og bæredygtighed i de respektive underliggende aktiver og kan under visse omstændigheder, være betydeligt lavere end det i tegningskursen eller købsprisen betalt af investor og kan endda være nul.
 • Om nødvendigt kan selskabet beregne visse gebyrer eller omkostninger på forhånd, og dette kan reducere graden af ​​deltagelse i udviklingen af ​​det underliggende aktiv.
 • For visse investorer, kan der være restriktioner for køb af aktier og brugen af aktier som sikkerhed for forskellige former for lån eller andre begrænsninger.
 • Det kan ikke garanteres, at aktierne kan videresælges til enhver tid til en rimelig pris, og at mangel på transparens om deres prissætning og begrænsninger med hensyn til deres videresalg kan forekomme.
 • Likviditeten i aktierne kan i visse tilfælde, være påvirket af juridiske købs- og salgsrestriktioner.
 • Aktionærerne har under visse omstændigheder ikke mulighed for at sikre sig selv hensigtsmæssigt mod forskellige risici, der er forbundet med investeringen.
 • De ekstraudgifter der pågår under køb, fastholdelse og salg af aktierne kan betragteligt reducere eller endog udelukke et potentielt afkast.
 • Hvis den valuta, i hvilken aktien er udstedt og indløst, er ikke identisk med den juridiske valuta i den respektive investors hjemland, så er investor også udsat for en særlig valutarisiko, når han / hun køber aktier.
 • Selskabets kommercielle aktiviteter pågår i USA i US-dollars. Hvis US-dollars ikke identisk med den juridiske valuta i den respektive investors hjemland, så er investor også udsat for en særlig valutarisiko, når han / hun køber aktier.
 • Køb af aktier for lånte midler (gearing) kan betydeligt øge risikoen for investorens investeringer.
 • Det mulige afkast afhænger af de skattemæssige konsekvenser af investeringen.
 • Aktier kan under visse omstændigheder opsiges (muligvis uden specifikke grunde eller uden opsigelsesvarsel), og kan indløses til den respektive aktionær og en for tidlig indløsning af aktier kan resultere i negative afvigelser fra det forventede afkast.
 • Investor bærer risikoen for geninvestering i tilfælde af en førtidsindfrielse.
 • I tilfælde af et tidligere end forventet ophør af selskabet eller et førtidigt krav om indløsning fra investorerne, kan det beløb, der kan henføres til de opsagte aktier eller på de aktier, der skal indløses blive lavere end det beløb, som var forventet på det tidspunkt, opsigelse eller efterspørgslen blev annonceret.
 • Ved beregningen af ​​beløb, der skal betales til aktionærer, skal selskabet under visse omstændigheder stole på specifikationer fra tredje personer.
 • Køb af aktier, hvor indløsningsprisen afhænger af en beregnet nutidsværdi fra kommercielle aktiviteter, indebærer en betydelig risiko, der ikke er at sammenligne med konventionelle investeringer.
 • Udviklingen og bæredygtigheden af ​​de respektive underliggende aktiver bygger på en række forskellige faktorer, som selskabet ikke har nogen indflydelse på.
 • Hverken selskabets bestyrelse, direktion eller andre ansatte bærer ansvaret for økonomiske succes af investeringen i selskabet.
 • Bæredygtigheden eller udvikling af værdien af ​​de underliggende aktiver kan, ved forkert adfærd og svigagtige aktiviteter både af  samarbejdspartnere og andre personer involveret i investering af det underliggende aktiv og i driften af samme, blive påvirket negativt.
 • Under eller efter den indledende tegningsperiode vil aktierne blive betragtet ens og afkastet på aktierne skal fordeles ligeligt mellem alle Aktier. Efterfølgende tegning af aktier af investorer kan påvirke aktionærenes afkast på deres nuværende aktier negativt.

 

Investeringsfase

De nævnte tal for indløsningsbeløbet og udbytter er baseret på afsluttede kontrakter og antagelser. Hvis de beregnede og / eller aftalte udgifter overskrides i investeringsfase, vil det have en negativ indvirkning på nettoaktiverne, den finansielle stilling og driftsresultatet.

 

Risiko for budgetoverskridelser

Inden for rammerne af vedligeholdelse og drift af oliebrønde, er det muligt, at blive mødt med omkostningerne som ikke er omfattet af anvendelsesområdet for udførelsen af ​​vedligeholdelse og driftskontrakter, fordi for eksempel, disse omkostninger er uforudsete, eller fordi de opstår som følge af ydre påvirkninger eller force majeure begivenheder. Der er en risiko for, at disse omkostninger kan overstige de budgetterede omkostninger, som blev foretaget på tidspunktet for investeringen. Sådanne omkostningsstigninger kan resultere i en forringelse af investors afkast.

 

Blind-pool risiko

Investeringerne er ikke fastlagt på tidspunktet for udstedelse af Private Placement Memorandum. Derfor kan kun forholdsvis generelle og abstrakte forventninger anslås i forhold til de efterfølgende investeringer. Desuden indeholder Private Placement Memorandum oplysninger fra tredje part hvis indhold ikke kunne endelig bekræftes.

 

Indtjening risiko

Egnethed og den indre værdi af olie-og gasaktiviteter (såsom Working Interests) kan kun estimeres på grundlag af rapporter og plausibilitetskontroller. Grundlaget for disse skøn kan vise sig at være forkerte eller ufuldstændige, hvilket kan føre til negative afvigelser i selskabets indtjening.

 

Ramp-up risiko

Da der ikke er blevet valgt investeringer på tidspunktet for udstedelse af Private Placement Memorandum,

kan det ikke garanteres, at det vil være muligt umiddelbart at investere tegningsbeløbene og, at afkastet på de underliggende investeringer (under og kort efter investeringsfasen) kan understøtte niveau af det forventet afkast. Sådanne forsinkelser kan resultere i en forsinket betaling til investorerne.

 

Informationsrisiko

Ovenstående proposition er baseret i et vist omfang på rapporter og andre oplysninger fra tredjeparter.

Der er en risiko for, at de forudsætninger og konsekvenser, der er indeholdt i disse rapporter og / eller oplysninger fra tredjeparter kan vise sig at være ufuldstændige, unøjagtige eller forkerte (f.eks. metodiske, indholdsmæssige og / eller teknologiske fejl), hvilket kan have en negativ indvirkning på det forventede afkast.

 

Markedsrisiko

Olie er en international handelsvare, der handles på det frie marked. Udbud og efterspørgsel påvirker prisen. Prisen på olie er påvirket af en lang række faktorer, såsom globale økonomiske forhold og geopolitisk uro. Det kan ikke udelukkes, at olieprisen vil falde i løbet af investeringsperioden. Dette kan resultere i lavere indtjening og / eller et fald i afkastet.

Skatterisiko

Det potentielle afkast afhænger af de skattemæssige konsekvenser af en investering i selskabet. Muligt udbytte, betalinger fra selskabet eller overskud, når investor sælger eller indløser aktier kan være beskattet i overensstemmelse med lovgivningen i investors hjemland eller i andre jurisdiktioner, hvor han / hun er forpligtet til at betale skat. Mulige skattemæssige risici ved en investering i selskabet omfatter blandt andet risikoen for dobbeltbeskatning, usikkerhed vedrørende den skattemæssige behandling af strukturerede værdipapirer og særlige regler om spekulations perioder. Det kan ikke udelukkes, at de love og direktiver eller de finansielle beføjelser, som beskrivelsen af ​​visse skattemæssige situationer i dette Private Placement Memorandum bygger på, vil ændre sig eller at juridiske forhåndsgodkendelser i særlige tilfælde ikke vil blive accepteret af de finansielle myndigheder eller af de finansielle domstole. Investorer bør derfor konsulterer deres skatterådgiver for at søge en evaluering af de skattemæssige konsekvenser af en investering i selskabet inden eventuel investering.

 

Risiko for lovgivningsmæssige ændringer

Aktierne er udstedt på grundlag af de love, der gælder på tidspunktet for udstedelse af dette dokument. Det kan ikke garanteres, at der ikke vil være nogen ændringer i lovgivningen eller i administrative procedurer efter udstedelse af dette Private Placement Memorandum. Det kan heller ikke garanteres, at det ikke vil blive foretaget domstolsafgørelser, som påvirker investors forpligtelser med hensyn til investering i aktier.

 

Inflationsrisiko

Hvis inflationen bliver højere end antaget, kan det have en negativ indvirkning på nettoaktiver, finansiel stilling og driftsresultat.

 

Produktionsvolumen

Indtægterne fra en oliekilde er betydeligt afhængig af mængden af ​​ekstraheret olie. Før starten af ​​produktionen vil geologiske undersøgelse blive gennemført for at sikre en tilstrækkelig grad af passende og tilgængelige oliemængder. På dette tidspunkt vil operatøren udfærdige en økonomisk vurdering om hvorvidt produktionen skal fortsætte eller ej.

 

Destruktion / skader

Det kan ikke udelukkes, at et helt eller delvist sammenbrud af driften i forbindelse med skader på, eller endog destruktion af en oliebrønd eller driftsudstyr kan føre til en lavere produktion og dermed et lavere afkast.

 

Juridiske risici

Etablering og drift af oliekilder afhænger af forskellige offentlige og juridiske tilladelser, såsom licenser. Der er risiko for, at sådanne tilladelser kan nægtes, eller af andre grunde, tilbagekaldes på et senere tidspunkt. Desuden er der risiko for, at operationelle begrænsninger kan pålægges af myndighederne, hvilket kan føre til en lavere produktion og dermed lavere afkast.

 

Risiko forbundet med olieselskabet/operatøren

Den økonomiske succes af investeringen afhænger blandt andet af erfaringer og kapaciteter af operatøren af ​​oliekilderne. I tilfælde af operatørens konkurs vil oliekilderne blive overtaget af de lokale myndigheder og udvinding vil fortsætte, når en ny operatør er fundet. Dette kan føre til en lavere produktion og dermed lavere afkast.

Aftalepartnere

I princippet er der risiko for, at medkontrahenter ikke kan overholde aftaler, at kontrakter kan bliver helt eller delvist ugyldige, at straffesager kan opstå, eller at en aftalepartner - i tilfælde af eksempelvis insolvens - skal udskiftes. Der er da en risiko for, at det ikke vil være muligt at få nye aftalepartnere til at acceptere de samme betingelser eller, at det kun kan være muligt at få dem til at acceptere på mindre gunstige vilkår.

 

Forsikringer og garantier

Eventuelle krav fra leverandører og / eller producenter samt eventuelle forsikringer og garantier givet af generelle entreprenører og leverandører kan i nogle tilfælde ikke gøres gældende eller kun blive gjort gældende gennem retssager, med de associerede konsekvenser i form af tid og omkostninger dette vil indebære. Det kan ikke udelukkes, at omstændigheder kan opstå som trods de givende forsikringer og garantier, vil føre til højere omkostninger og / eller mindre tilgængelighed og / eller en lavere produktion fra oliekilderne.

For at begrænse risici, vil selskabet udvælge projekter og samarbejdspartnere baseret på følgende strenge kriterier:

 

Fuld juridisk due diligence fra anerkendt advokatfirma.

Gyldigheden af ​​lejemål (lease) og omfattende baggrundskontrol af operatør, herunder, men ikke begrænset til, mulige strafferegistre, konkurs optegnelser og finansielle styrke. I Texas benyttes eksempelvis Jackson Walker L.L.P.

 

Ansvarsforsikring af operatør.

Tilsikring af operatørens forsikringsdækning af miljø- og ejendomsskader, personskader samt skader i undergrunden.

 

Rentabilitet.

En minimum forventet ROI (Return Of Investment) på gennemsnitlig 15% p.a. i olie/gaskildens  forventede levetid.

 

Boring i områder, hvor der historisk er fundet olie/gas.

Fuld geologiske rapport fra anerkendt geolog.

Udbuddet skal suppleres med enten en intern eller tredjeparts geolog og bør være suppleret med data fra andre operatører i området/formationen for at fastslå den forventede produktion og produktionshastighed.

 

Anslåede omkostninger og risiko for potentielle meromkostninger.

Fokus på administrative omkostninger og anslåede omkostninger for boring og færdiggørelse baseret på oplysninger i driftsaftale med operatøren.

 

Operatør erfaring.

Fokus på operatørens evne til at udnytte nye boringsteknikker i svært tilgængelige formationer og/eller med en historik i at vælge kvalitetsboringer, der har leveret solide afkast. Fokus på evne, om nødvendigt, til at øge produktionen gennem "Enhanced Oil Recovery" såsom hydraulisk vandgennemstrømning, kuldioxid injektion eller ved at injicere væsker for at bryde klippeformationer, under hensyntagen til lovgivnings- og miljømæssige krav.

 

Forventet dato for boring og produktion start.

Maksimum 5 måneder til forventet borestart og 6 måneder til forventet produktionsstart baseret på rapport fra operatør eller udbyder.

 

Ingen gearing.

Der sker ingen gearing i forbindelse med initial investeringerne. Selskabet kan således kun optage kortfristede lån op til 10 % af formuen, primært til brug for tilbagekøb af egne aktier.

 

Information omkring lokale olie og gas regulativer og mulige ændringer heraf.

Der kan yderligere ske store udsving i nettoværdien af selskabets aktier bl.a. som følge af selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt såkaldt event risiko (eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer).

 

Det pointeres, at historiske afkast ikke kan anvendes som rettesnor for fremtidige afkast.

Investering i selskabet er kun egnet for investorer med erfaring i økonomiske forhold, der kan forudse risici i forbindelse med en sådan investering, og som også har tilstrækkelige finansielle ressourcer til at være i stand til at modstå de tab, der kan følge af at investere i selskabet.

 

 

 

Valutakurser

EUR746,06
GBP831,33
SEK67,73
USD679,66

Verdenskort