Info til investorer i Bakken Oil Express

Velkommen hos Kris Kon

 

Torsdag, den 13. september 2018

USA er igen verdens største olieproducent


Tirsdag, den 27. august 2018

VIGTIG INFORMATION VEDRØRENDE UDBYTTE - SE YDERLIGERE PÅ "MIN SIDE".

 

Torsdag, den 21. juni 2018

Goldman Sachs ser fortsat en oliepris over 80 US-Dollars uagtet OPEC møde

 

Onsdag, den 20. juni 2018

Udbytte rapporterne for tredje og fjerde kvartal 2017 vil være tilgængelige på "Min side" ultimo august/primo september 2018.


Fredag, den 23. marts 2018

IEA - Den globale olie efterspørgsel opjusteres yderligere

 

Mandag, den 12. februar 2018

Udbytte rapporterne for første og andet kvartal 2017 er nu tilgængelige på "Min side"-

 

Onsdag, den 27. november 2017

World Energy Outlook - november 2017

 

Torsdag, den 10. august 2017

Udbytte rapporterne for første og andet kvartal 2017 vil være tilgængelige på "Min side" ultimo november/primo december 2017.


A K T U E L L E  P R O J E K T E R  T I L  S A L G 


 

N E W  P R O D U C T I O N  D E A L  I N  T E X A S !


FOR HIGH NET WORTH INVESTORS / PROFESSIONAL INVESTORS / INSTITUTIONAL INVESTORS !


 

For further information, please contact CEO Kristian Kondrup

 


N Y T  P R O J E K T  I  N O R T H  D A K O T A !


 

N Y T  P R O J E K T  -  B A S A  R E S O U R C E S,  I N C.

Produktionsprojekt med mere end 400 producerende kilder !


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Er investering i oliekilder fortsat attraktivt?

Olieprisen er faldet med 25% de første 20 dage af 2016. Så kraftige bevægelser er usædvanlige men ikke uden fortilfælde. I 2008 faldt olieprisen således på 6 måneder fra 147$ til 34$ og i 2001 fra 29$ til USD 17$ på blot 2 måneder. I begge tilfælde steg prisen kraftigt efterfølgende til hhv. 73$ og 29$ på under 6 måneder.

Faldet fra toppen i juli 2008 til dato er på over 80%. Historisk set bunder et stort "market-crash" ofte ud 70-90% fra toppen. Eksempelvis faldt det amerikanske Dow Jones aktieindeks 89% fra 1929 til 1932.

Ovennævnte historik taler således for, at det for den langsigtede investor vil være attraktivt at placere en del af sine midler i olie.

Baggrunden for det kraftige fald er, at den daglige globale produktion af olie i perioden har oversteget efterspørgslen med over 1 million tønder om dagen. Det skyldes hovedsageligt, at Saudi Arabien har forøget sin produktion kraftigt for at forsvare sin markedsandel men også dels en bekymring for udviklingen i den kinesiske økonomi og dels en frygt for et større udbud fra Iran, hvor ophævelsen af handelshindringerne forventes at forøge landets produktion af olie med 500.000 tønder om dagen.

Set i lyset af det kraftige prisfald forventes produktionen af olie fra en del lande (primært inden for OECD) at falde, da eksisterende kilder bliver udtømt/producere mindre samt nye projekter ikke bliver søsat, da disse ikke er kommercielt attraktive ved den nuværende oliepris. Eksempelvis er antallet af aktive borerigge i USA det seneste år faldet fra 1600 til 515.

Især de meget små oliekilder i USA "Stripper Wells", som producerer færre end 15 tønder olie om dagen, er i risiko for at ophøre produktion ved nuværende oliepris. "Stripper Wells" står for omtrent 10% af den samlede amerikanske olieproduktion svarende til omkring 1 million tønder om dagen.  Historisk set er produktionen fra disse små kilder faldet med ca. 50% i perioder med længerevarende olieprisfald.

Efterspørgslen efter olie er fortsat stigende, dog med en stigningstakt, som er mindre end tidligere, som følge af den globale lavere vækst. I 2016 forventes efterspørgslen ifølge det International Energi Agentur (IEA) således at stige med 1 million tønde om dagen, svarende til 96,5 millioner tønder on dagen (se nedenstående link).

https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/

Set i lyset af ovennævnte forventer IEA at udbud og efterspørgsel kommer i balance i 4 kvartal af 2016 og det er ikke usandsynligt, at efterspørgslen sågar vil overstige udbuddet. Givet et sådan senarie, vil olie blive handlet på langt højere priser end de nuværende.

De kilder, som Kris Kon og Investeringsselskabet KrisKon A/S indkøber, sker til priser, som udviser et budgetteret årligt udbytte på 15-20% under forudsætning af en oliepris i niveauet 25$-30$. Skulle olieprisen stige fra nuværende niveau, vil det forventede udbytte således blive markant højere.

Vi anser således nuværende tidspunkt som værende usædvanligt attraktivt for investering i drift af oliekilder i USA og risikoen for at være forholdsvis begrænset, såfremt princippet om spredning af investeringen i flere kilder er opfyldt (hvilket sker automatisk gennem Investeringsselskabet Kriskon A/S).

Søren Glente, Kris Kon Fund Management.

21. januar 2016.

 

Hvor skal olieprisen hen?

 

Faktorer, der taler for en faldende oliepris:

 

 • Faldende efterspørgsel fra Kina, Brasilien og Rusland som følge af lavere vækst.
 • Faldende efterspørgsel fra OECD-landene som følge af lavere vækst samt højere andel af alternative energiformer.
 • Stigende udbud fra Iran og rygter om, at de har 30 millioner tønder olie lastet på store super tankere, klar til eksport.
 • Fortsat højt udbud fra amerikanske kilder, som følge af pres fra banker om at nedbringe gæld.
 • Saudi Arabien fortsætter fuld produktion for at beskytte sine markedsandele. De har blandt andet øget prisen for indenlandsk brændstof, måske et tegn på forberedelse til en længere periode med lave oliepriser.
 • Rusland fortsætter fuld produktion for at dække indenlandsk underskud.

 

Faktorer, der taler for en stigende oliepris:

 

 • Olieprisen er faldet over 80% fra toppen i 2008, mere end nogen anden aktivklasse.
 • Kraftig faldende produktion, især fra OECD-landende, som følge af ikke kommercielle kilder på nuværende oliepriser. Antallet af nye borerigge falder kraftigt.
 • Faldende produktion fra eksisterende kilder, som følge af naturlig udtømning af eksisterende reserver. Eksempelvis har produktionsdata fra Nordsøen og Mexico vist fald gennem de senere       år - selv på højere oliepriser.
 • Initiale tegn fra Rusland om at gå i dialog med OPEC med henblik på produktionsreduktion.
 • Rygter om, at flere vestlige olieselskaber vil tilbagekøbe egne obligationsudstedelser fremfor at bore nye kilder. Det vurderes, at op til 26 milliarder US-dollars i udstedte obligationer er           attraktive for tilbagekøb, da disse p.t oppebære en effektiv rente, der overstiger det forventet årligt afkast på 15-20% fra nye boringer ved den nuværende oliepris.
 • Fortsat stigende global efterspørgsel, selv ved en lav global økonomisk vækst. Især efterspørgslen fra Indien ventes at stige kraftigt.

 

 

 

 

Min side - login

Log ind på "Min side" for at se dine investeringer, dokumenter og personlige kontakt.

Kundenr. :
Kodeord :
Log ind

Valutakurser

EUR747,21
GBP873,18
SEK70,18
USD674,56

Verdenskort

Kris Kon åbningstider

Mandag - fredag 10:00 - 12:00
Kontakt

Kris Kon Handelsbetingelser

Working Interest

Kris Kon Fund Management S.a.r.l.

Kriskon Global Operating, LLC